ماه خدا رفته وعید آمده
بر همگان فطر سعید آمده

مزد به طاعت بدهد روز عید
این زخداوند نوید آمده

باد مبارک به همه مومنین
روز درخشان امید آمده

هر که شده صائم ماه خدا
حال به اوصاف حمید آمده

بنده حق ناز کند بر همه
حق بنگر بهر خرید آمده

عید شده رو به نماز وببین
محشر کبرا  به پدید آمده

شاعر : اسماعیل تقوایی


X