عید فطر آمده یاران،تبریک

ابر رحمت شده باران،تبریک  

سهمتان از پس ماهی طاعت

نمره ی بیست ایمان،تبریک 

روز عید است خدا پاداشی

بدهد بنده ی مهمان ،تبریک 

عید فطر است منادی به نداست

بر تو ای بنده ز جانان،تبریک 

روز عید است برو سوی نماز

گو به مجموع رفیقان، تبریک 

کوه ودریا ودرختان گویند

بر تو انسان مسلمان ،تبریک

شاعر : اسماعیل تقوایی


X