رمضان چونکه به پایان آید

عید مقبولی ایمان آید

ماه شوال به آغاز نکو

شاد در محفل رندان آید

روز عید است سرور وشادی

در همه جمع مسلمان آید

عید فطر است زسوی فاطر

ابر الطاف به باران آید

بعد یکماه دعا وروزه

اجر از درگه یزدان آید

فطر یعنی که تو افطار کنی

وقت امساک به پایان آید

مستجاب است دعا در اینروز

پاسخ بنده فراوان آید

با شکوه است در این عید نماز

لشگر دین به میدان آید

لفظ تبریک فراوان باشد

بر لب مومن خندان آید

شاعر : اسماعیل تقوایی


X