صنم باوفا
چویار خود صنمی با وفا سراغ ندارم
کنار او به کس دیگر اشتیاق ندارم
چه دلنواز صدایی بودترنم صوتش
توجهی به خوش الحان هزار باغ ندارم
چورخ زپرده درآرد به بینهایت ظلمت
دگر نیاز به مهتاب وچلچراغ ندارم
حیات من به کنارش ممات من زفراغش
وطاقتی زبرای غم فراغ ندارم
اسماعیل تقوایی
دسته ها :
X