رهایی
خوش آندم که آیی به ما رخ نمایی
به پایان رسد سالهای جدایی
خوش آندم که که آید بگوشم صدایی
زسوی تو ای یکه ذخر خدایی
خوش آندم سپاهی تدارک نمایی
کنم جان براه تو مولا فدایی
خوش آندم که آیی دهی خوش سزایی
به هرکو ستم کرد بر بنده هایی
جهانی بود منتظر تا که آیی
بیایی رسد فصل خوب رهایی
اسماعیل تقوایی
X