26 مرداد سالرود ورود آزادگان به میهن گرامی باد

ای دل به محبت خمینی داده
در جنگ سرود عاشقی سرداده
گشتی تو اسیر خصم در ظاهر امر
در اصل عدو اسیر و تو آزاده
اسماعیل تقوایی
X