اوصاف یار
گویم غزل اوصاف تو هم قافیه هایش
گشته ست ردیف غزلم نام تو جانم
اوصاف تو بسیار زیادست ازین روی
ذکر همه را در دل شعرم نتوانم
تنگ آمده این قافیه، شاعر شده عاجز
اعجاز کن از ورطه ی حیرت برهانم
اسماعیل تقوایی
X