یا حسین
جان زهرا(ع)گوشه ی چشمی به ماکن یا حسین
گوشه ی شش گوشه ات را سهم ما کن یاحسین
دوست دارم گوشه گیری در کنار مرقدت
گوشه گیری این چنین برما عطا کن یاحسین
هرشب جمعه کنار قبر تو غوغا بپاست
درک این شب را خودت قسمت به ما کن یا حسین
حاجت هرشیعه باشد اربعینی کربلا
زودتر این شیعه را حاجت روا کن یا حسین
اسماعیل تقوایی

X