یوسف گم گشته

یوسف گم گشته کی آیی به کنعان حضور
کی دهی پایان، غم هجران به شادی ظهور
نوح کشتیبان ما در سیل وطوفانهای ظلم
موسی عمران ما کی باز می گردی زطور
قلبها خون شد زظلم این خدا ناباوران
ازپس پرده برون آ، شیعه را آید سرور
سالیانی سال بگذشته ست بر هر منتظر
عمرهایی سر شده، بس دیدگانی گشته کور
قصه تکراری جمعه،غروب وباز هجر
جمعه ی موعود کی آید ای مرد صبور
یوسف زهرا(س) شنو این ناله های انتظار
رخ نما ما را تو ای برشیعه اسباب غرور

شعر:اسماعیل تقوایی
X