فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد:

یاد باد آن روزگاران یاد باد
شوروحال شهسواران یاد باد

هشت سال جنگ با صدامیان
همره پیر جماران یاد باد

همره رزمندگان جان به کف
حمله های زیر باران یاد باد

قبل هر حمله به هنگام وداع
گریه در آغوش یاران یاد باد

وقت پشتیبانی رزمندگان
همت کبرا سواران یاد باد

غرش شیران ایران در دل
دشتها وکوهساران یاد باد

لحظه های تلخ در میدان جنگ
با عروج کامداران یاد باد

روزتدفین شهیدان وطن
لاله ها ولاله زاران یاد باد

اشکهای شوق هنگام ظفر
در فراق جان نثاران یاد

صوت قرآن ودعای وربنا
بر لبان حق گزاران یاد باد

پشت گرمیها ز پشت جبهه ها
از سوی رزمنده یاران یاد باد

سالها بگذشته از آن روز ها
لیک از آنان هزارن یاد باد

اسماعیل تقوایی
 

X