شهدای مدافع حرم

سر بر آوردند اصحاب یزید
در عراق وشام با شکلی جدید
جانیانی دشمن آل علی
نامسلمانان خونخوار وپلید
قصد تخریب حرمها داشتند
بهرآنها بود منظوری اکید
شرزه شیران طرفدار علی
آمدند ودسته ها آمد پدید
جان به کف کردند غوغا وخروش
دشمنان گشتند زار وناامید
در دفاع اززینبیه، کربلا
هرمدافع رنجها برجان خرید
تاکه دشمن حمله ای می کردشان
در مقابل بود پاسخها شدید
رفته رفته چشم دشمن کور شد
دست آنها بر حرمها نارسید
ازدلیران مدافع از حرم
بعضشان جانباز،بعضی شان شهید
این شهیدان افتخارشیعه اند
مردتر از این شهیدان کس ندید
یارزینب بوده وخون خدا
پیش زهرا(س)رویشان باشد سپید
رفته وگشتند جزو سابقون
این مقربهای درگاه وحید
برتمام شیعیان تاج سرند
نقششان برلوح دل باید کشید
ای شهیدان مدافع از حرم
دست ما گیرید در روز وعید

شاعر:اسماعیل تقواییX