روز شهادت شهید فهمیده وروز نوجوان گرامی باد

روزهای ابتدای جنگ بود
دشمن بعثی به دنبال هجوم
شهرخرمشهر نمادی از دفاع
در مصافی با تجاوزکارشوم
نوجوانان وجوانان آمدند
جبهه از بهر دفاع مرز و بوم
نوجوانی گشت شاخص این میان
شرزه شیری جانفدا وبس فهوم
کرد جانش را فدا در زیر تانک
تا نماید سد مسیر آن هجوم
پیکرش رنگ علی اکبر گرفت
قطعه قطعه شد تنش برخاک بوم
نام او فهمیده وسر مشق شد
ازبرای نوجوانان و عموم
سیزده ساله گلی شد راهبر
نقل شد این، ازخمینی خدوم
تا ابدماند به خاطرهای ما
یاد این فرزند پاک زاد بوم
شعر:اسماعیل تقوایی


خلاصه

X