دیروز از هرچه بود گذشتیم،امروز ازهر چه بودیم..

آنجا پشت خاکریز بودیم واینجا در پناه میز...

دیروز دنبال گمنامی بودیم وامروز مواظبیم ناممان گم نشود.........

جبهه بوی ایمان می داد واینجا ایمانمان بو می دهد........

الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم...........

بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم...

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم...

"هفته دفاع مقدس ویاد شهدای این دفاع گرامی باد"


در نخستین سالهای اتقلاب
انقلاب مردمی بینا وناب
جبهه ای بر ضد ما تشکیل شد
جنگ صدامی به ما تحمیل شد
حمله بر ما کرد از غرب وجنوب
آن جنایتکار طبل جنگ کوب
قسمتی از خاک ما اشغال شد
ملت ایران پریشان حال شد
کم کمک وقت خروش ما رسید
صبح پیروزی در ایران بر دمید
داد فرمانی خمینی کبیر
رهبر آگاه وبینا وبصیر
شیر مردان آمدند از هر طرف
جملگی رزمندگانی جان به کف
جبهه ها آکنده از سرباز شد
راه پیروزی بر آنان باز شد
هم سپاه وارتشی وهم بسیج
حمله ها کردند دشمن گشت گیج
دشمن ما خصم صدامی نبود
بلکه یک دنیا تهاجم کرده بود
با مدد از ذات پاک کردگار
روزگار خصم شد بد روزگار
رفته رفته خاک ما آزادشد
آرزوی دشمنان بر باد شد

اسماعیل تقوایی


X