هشتم ربیع الثانی

چه خوش است روز هشتم زمه ربیع الآخر
به خزانه ی ولایت شد اضافه نیک گوهر
به مدینه بیت هادی(ع)شده غرق شادمانی
به ولادت عزیزی دل شیعه شد منور
به دهم امام شیعه پسری خدای داده
که به جای او نشیند بشود امام ورهبر
حسنست وحسن عالم شده جیره خوارکویش
به صفات خود نموده دل عالمی مسخر
زکی است وعسکری ونقی ورفیق وهادی
به کرم شهیر باشد به علوم دوره مظهر
زطریق خلق وخویش همه سامرا مریدش
ز شمیم حیدریش همه جا بود معطر
بپرد کبوتردل به هوای سامرایش
به همان مکان که باشد حرم دومهر انور
چه فضای دلنوازی پسری جوار بابا
زده غربت دو مولا به قلوب شیعه آذر
چه خوشست سامرا وسفری به روز میلاد
نظری به روی مهدی مه دل فروز داور

شعر:اسماعیل تقواییX