شعر طنز

اگر در مملکت بیکار داریم ُچه غم ارباس داریم

به تولیدات حال زار داریم ُچه غم ارباس داریم

اگر مسکن به حال خود رها شد
بدون خانه هم بسیار داریم ُچه غم ارباس داریم

کند ارباس رفع هر گرانی
گرانی گر که در بازار داریم ُچه غم ارباس داریم

بیامد اولین ارباس به به
ثریا را چو کج دیوار داریم ُچه غم ارباس داریم

وزیری ذوق بی حدی نشان داد
وماهم ذوق او تکرار داریم ُچه غم ارباس داریم

همه شکر خدا گویید مردم
اگر از زندگی بیزار داریم ُچه غم ارباس داریم

اسماعیل تقوایی

X