صحبتی با گرانی:

عادت به تو کردیم، به ما جان جهانی

ای همدم همواره ی ما ،آی گرانی

هرسال تو نسبت به پسین سال رشیدی

نه اهل زوالی ونه محدود زمانی

هم اهل اصولی وهم از کسوت اصلاح

برهر دوی ایشان شده ای دوست جانی

هر کس که بیاید بزند کوس مهارت

خود را به مهارت تو زبندش برهانی

کلی کمر از فیض وجود تو شکسته

الحق که تو ازجرگه ی نابود گرانی

گویند که با ارز وطلا رابطه داری

کارت شده با قیمتشان موش دوانی

ناچار نمودیم به تو عادت وافسوس

معتادی ما را نبود خط امانی

هرکس نتواند زپس ات خوب برآید

یا رب برسان مرد کهن،گاو نر،آنی

اسماعیل تقوایی
خلاصه

X