جان عالم بفدای تو علی

مولا علی (ع)خطاب به یکی از کار گزارانش می فرماید:

"در امور کارمندانت بیندیش..سپس روزی فراوان به آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خودبیشتر می کوشندوبا بی نیازی دست به اموال بیت المال نمی زنند واتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرندیا در امانت تو خیانت کنند".

X