یافاطمه الزاهرا(س)

پسر عمو به کنارم بیا دم آخر
بیا ببین گل یاس تو می شود پرپر

دعا نمودم و وقت اجابت آمده است
قلیل گشته زبیداد مردمان کوثر

جدایی من وبابا رسیده پایانش
به دیدنش روم اینک،به حالتی مضطر

ندانم اینکه برایت چه همسری بودم
اگر که بوده قصوری ببخش یا حیدر

شبانه غسل بده مخفیانه خاکم کن
نهان نما تو مزارم زمردم کافر

مکن تو گریه علی جان ندارم این طاقت
که بینم اشک یل بدر وخندق وخیبر

مگیر زانوی غم در بغل علی جانم
توبر زمین خدا وزمانه ای لنگر

علی،جان تو وجان جمله طفلانم
چه زود بود که آنها شوند بی مادر

علی همیشه بزن سر به قبر بی زایر
امانتی به تو بودم زسوی پیغمبر

شعر:اسماعیل تقوایی
خلاصه

X