جمعه روز قلبهای بیقرار
بیقرار دیدن مهروی یار
جمعه روز قلبهای منتظر
روز پایانی فصل انتظار
جمعه روز ذکرها ی العجل
خواهش از درگاه پاک کردگار
خواهش تعجیل در امر ظهور
ختم ایام خزان انتظار
کاش باشد جمعه آخر که هست
چشم ما محروم از دیدار یار

اسماعیل تقوایی

X