به استقبال میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)

ثانی جمادی بود سال پنج بعثت
بر مکیان تابیده شد انوار رحمت

شد بیستم در جمعه ای آمد به دنیا
زیبا گلی در خلوت بیت رسالت

نور وجود پاک او گردید ساطع
نور علی نوری شد وبگریخت ظلمت

سارا،صفورا،آسیه همراه مریم
هنگام وضع حمل او در حال خدمت

آمد به دنیا کوثر قرآنی حق
جن وملک صف بست از بهر زیارت

او آمد ویمن وجودش شد نصیب
طعنه زنان بر پیمبر را حقارت

دختر نگو بر احمد مختار مادر
با گفته حق علت ایجاد خلقت

نامش شده مشتق از نامی الهی
بر لطف فاطر فاطمه گردیده آیت

صدیقه باشد طاهره مرضیه زهرا
زهره،بتول وراضیه ،اصل نجابت

آمد کسی که گر نمی آمد نبودی
کس را لیاقت تا شود ام امامت

خیر کثیر است وبقای نسل طاها
در دست او فرمان کشتی هدایت

خشنودی او باعث خشنودی رب
خشمش با خشم خدا دارد قرابت

آمد به دنبا تا که گردد کفو حیدر
دارد به لب مولا لبخند رضایت

میلاد او اسباب شادی بهر شیعه
هرشیعه کارش گشته ابراز ارادت

بر حضرت صاحب زمان تبریک گوئیم
خواهیم ازاوتا کند عیدی عنایت

عیدی مولا باشد اظهار وجودش
تا گستراند در جهان خوان عدالت

شاعر : اسماعیل تقوایی
 

X