مادر
ای مادرم بهشت بود زیر پای تو
قلبم بود همیشه ی ایام جای تو

لالائی ات زنغمه داوود خوشتر است
صوت خدائی است که آید زنای تو

احسان به تو ززمره اعمال واجب است
این شد سفارشی به کتاب خدای تو

تو معدن محبت وایثار عالمی
هستم رهین منت لطف وصفای تو

مادر بدان که درهمه ایام عمر خویش
وابسته ام به مهر و وفا و عطای تو

خواهم که طول عمر مرا کم کند خدا
نه ..او کند تمامی عمرم فدای تو

شاعر : اسماعیل تقوایی


X