چیزی دیگه تا روز زن نمونده..
مردها همه با شوق فراوون دارند برای بزرگداشت این روز وگرفتن هدیه برای همسراشون آماده میشن..همه شوهرها برای گرامیداشت اینروز سرازیا پا نمی شناسند..

روز زن آید ومردان همگی شاد شوند
بهرتبریک به همسر همه فریاد شوند

در خیابان وبه بازار به هرسو بدوند
در خرید هدیه جملگی استاد شوند

کم زسرویس طلاجات نگیرند آنروز
از برای دل شیرین همه فرهاد شوند

شاخه گل..نه..بگیرند طبق پر از گل
بیخیال از جهت قیمت وتعداد شوند

تحفه گیرند مناسب جهت مادرزن
باعث تقویت جبهه ی داماد شوند

شام وناهار زخانه به غذا خانه روند
مرغ دلهای زنان را همه صیاد شوند

بگذارند به سر همسر خود را چون تاج
از سر عشق دچار مرضی حاد شوند

زن ذلیلی سبب فخر بر ایشان گردد
در عمل صاحب پی اچ دی واستاد شوند

آخر کار که پایان برسد روز زنان
بغض کرده ،پی آن،صاحب غمباد شوند

شاعر:اسماعیل تقوایی


خلاصه

X