روز میلاد تو بوده کعبه حق  جای تو
سالها باشد که گشته واله وشیدای تو
پا به دنیا هیچکس ننهاده در بیت خدا
مایه ی رشک خلایق زاد بی همتای تو
نام زیبایت علی وعالی اعلا تویی
شد ندا نامت زحق برمادر یکتای تو
چون به آغوش پیمبرداده شد قنداقه ات
سخت خندان شدبراو آن چهره ی زیبای تو
حاصل تربیت پیغمبر خاتم شدی
فخر طاها بوده خلق وسیرت والای تو
بر پیمبر همچو هارون بهرموسی بوده ای
قوت قلبش نظر بر قامت وبالای تو
یک شبی جای پیمبر خفته ای در بسترش
تاکه جان را در برد از دشمنان آقای تو
شیر حق بودی به هنگام مصاف کافران
پهلوانان عرب افتاده پیش پای تو
لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار
گفته جبراییل در وصف شجاعتهای تو
بر عبادتهای جن وانس دارد برتری
ضرب شمشیرت به خندق،گفت این مولای تو
درب خیبر بوده در دستان تو چون پرکاه
شدخدا در فتح خیبر بی گمان یارای تو
روزهامردنبرد وشب به محراب دعا
عرشیانی شیفته بر ناله ی شبهای تو
گرنبودی هیچکس بر فاطمه لایق نبود
ای خوشا پیوند نیکوی توو زهرای تو
در غدیر خم شدی از بعد پیغمبر امیر
شد فراموش این غدیر واجب الاجرای تو
تو ولی ا..بودی، حیدر وشیر خدا
ریسمان بر دست تو بستند آن اعدای تو
ریشه ای برنخل پربار ولایت یاعلی
شیعه باشد ریزه خوار خوان جان افزای تو
حضرت صاحب زمان عیدی بده بر شیعیان
عیدی ما دیدن آن روی روح افزای تو

شاعر : اسماعیل تقوایی


X