تقدیم به همه پرسپولیسی ها

قهرمانی تان مبارک

پرسپولیسی های ایران قهرمانی تان مبارک
ای جوانان ودلیران قهرمانی تان مبارک

لیگ چون کوه وشما در قله آن ایستادید
فاتحان لیگ ایران قهرمانی تان مبارک

اقتدار تیمتان را شهره ی عالم نمودید
ای جهانی تیم ایران قهرمانی تان مبارک

قهرمان سرخ دلهای همه دنیا شمایید
ای امیران بی نظیران قهرمانی تان مبارک

قلب ما را شادمان کردید با این قهرمانی
دلنوازان،دلپذیران قهرمانی تان مبارک

همچنان غرید تا گیرید جام آسیا را
قهرمانان شرزه شیران قهرمانی تان مبارک

شعر:اسماعیل تقوایی
 

X