در رثای امام خمینی رحمه ا..علیه


وقتی که تابوت ترا بر دوش ها بردند
گلها همه در صحنه ی گلزار پژمردند

روح خدا بودی وبرعرش خدا رفتی
دلهای مشتاق خدا در سوگ تو مردند

چون داغ مانده بردل عشاق محرومت
روزی که جسم پاک تو برخاک بسپردند

گلهای جان ما وجود تو شکوفا کرد
آه ای خمینی، جمله با مرگ تو افسردند

شکرخدا ازبعد هجرت خبرگان ما
سکان کشتی دست شاگرد تو بسپردند

او زاده ی زهرا بود بوی ترا دارد
خصمان جمهوری ما در پیش او خردند

شعر:سماعیل تقوایی

X