وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)وشهادت حضرت حمزه عموی گرامی پیامبر تسلیت باد

نیمه ی شوال، ری غرق غم وشور عزاست
چون وفات سیدی از نسل پاک مجتباست

سیدی اهل کرامت کنیه اش عبدالعظیم
هر ملک در بارگاه لطف او همچون گداست

سالیانی بود در غربت ز جور ظالمان
در غریبی بی گمان همچون عموی خود رضاست

نقل باشد از امام هادی اندر وصف او
زایر او، هم ثواب، زایر کرببلاست

همجواری اش بود فخر تمام رازیان
با وجود مرقدش ری صحنه لطف خداست

او ابوالقاسم بود عبد عظیم کردگار
هرکه حاجت برده بر درگاه او حاجت رواست

در حریمش نیمه ی شوال غوغایی بود
نوحه خوان درماتم هجران او ارض وسماست

شعر:اسماعیل تقوایی
خلاصه

X