هست عمری نوکریت افتخارم یا حسین
زین جهت برلطف تو امیدوارم یاحسین

سالها در هیاتت خدمتگزاری می کنم
اززمان کودکی عشق تو دارم یا حسین

مرثیه خواندم برایت،مدح خواندم بیشمار
ذاکری تو بداده اعتبارم یا حسین

لطف ارباب است همواره امید نوکران
دستگیری تو باشد انتظارم یا حسین

کاش گردد قسمتم در کربلایت جان دهم
سالها باشد که بهرت جان نثارم یاحسین

باشد امیدم که شام اول قبرم دمی
شامل لطفت شوم آیی کنارم یا حسین

شعر:اسماعیل تقوایی


X