ماه مهر

مهر آمده ومدرسه ها باز شود
تحصیل دروس وعلم آغاز شود

هنگام خزانی طبیعت باشد
با فصل بهار علم دمساز شود

تعطیلی مدرسه به پایان آمد
شادی وصفا در آن فضا ساز شود

آن نغمه ی زیبای سلام همشاگرد
در مدرسه وکلاس آواز شود

تعریف دوباره،همکلاسی گردد
برخورد رفاقتانه نوساز شود

با رابطه ی معلمی شاگردی
افزونی دانش اینک احراز شود

کوشا نبود اگر محصل ای وای
با سعی وتلاش ویژه ممتاز شود

با عشق معلمان به این شغل شریف
هرمدرسه صحنه ای ز اعجاز شود

مرغ دل فارغ شده از درس به مهر
با یاد گذشته گرم پرواز شود

القصه که مهر ماه زیباییهاست
شیرینی آن بسی خبر ساز شود

شاعر:اسماعیل تقوایی

خلاصه

X