دفاع مقدس

آنروزها نابودی ایران هدف شد
دشمن به پشت مرزهای ما به صف شد

با فکر اینکه ناتوان بهر دفاعیم
با حمله بر خاک وطن با ما طرف شد

بهر دفاع از کشور وجمهوری ما
جبهه پر از رزمندگان جان به کف شد

با غیرت ارتش،سپاهی وبسیجی
هر جبهه بر ما صحنه ی عز وشرف شد

با هر هجومی بر تجاوزکار نامرد
بخشی زنیروهای خصم ما تلف شد

شد این دفاع ما زمیهن هشت سالی
مقهور ما آخر عدوی نا خلف شد

ما تا ابد مدیون ایثار شهیدیم
اهدا به میهن در جانش از صدف شد

شاعر:اسماعیل تقوایی
X