کاروان آل ا.. در شام

شام بود وروز زینب شام بود
ازدحام مردمی بدنام بود

شام بود وطعنه های ناسزا
تلخ از جور زمانش کام بود

شام بود وشامی وجشن وسرور
نقل بزمش سنگ از هر بام بود

شام بود واشک آل مصطفی
تسلیت بر سو گشان دشنام بود

شام بود ورفتن از کوی یهود
این بر آنها بدترین اقدام بود

شام بود وتازیانه بر یتیم
بر یتیمان بدترین فرجام بود

شام بود واشک سرها روی نی
اشک بهر ناله ی ارحام بود

شام بود وسختی زین العباد
ورد لبهایش همه الشام بود

شام بود ودیده ی نامحرمان
زینب از این روی نا آرام بود

شام بود ومجلس بزم وشراب
آل حق را بدترین هنگام بود

شام بود وسر میان تشت زر
خیزران با ناله ها همگام بود

شام بود ودخت مظلوم حسین
بعد خوابی سخت بی آرام بود

شام بودوشد رقیه میزبان
راس بابا بهر او انعام بود

شام بود وآخرین شب بهر او
راحت از هجران واز آلام بود

شاعر:اسماعیل تقوایی

X