اسماعیل تقوایی - عمومی
لیله المبیت
امشب علی مرتضی خود را فدایی می کند
بر قلب جمله مسلمین فرمانروایی می کند

امشب علی خوابد میان بستر پیغمبرش
طاها ز بین مکیان قصد جدایی می کند

امشب رسول ا..را قصد هلاکت می کنند
لیکن علی در جای او کاری خدایی می کند

اینگونه حیدر حافظ نفس پیمبر می شود
او تا ابد با کار خود جلوه نمایی می کند

امشب علی فخر خدا بین ملایک می شود
مسکونیان عرش را او دلربایی می کند

این شب بود برشیعیان در هرزمانی افتخار
هر شیعه ای با یاد آن قدرت نمایی می کند

شاعر:اسماعیل تقوایی


X