به استقبال شب یلدا

شب یلدا تو طولانی ترینی
میان جمع شبها شب ترینی

زبعد تو شود فصل زمستان
خزانی را توشام آخرینی

بزرگت می شمارند از گذشته
توبا دور هم آیی ها قرینی

به نام توست مهمانی فراوان
به کام پرخوران چون انگبینی

توهستی شام خاص هندوانه
به قیمتهای بالایش،کمینی

به نام تو بود آجیل خاصی
خورندش از یسار واز یمینی

توشام مصرف هرمیوه باشی
فروش میوه را در ثمینی

زشام شام یلدا من چگویم
غذاهایی زنوع بهترینی

ولی افسوس خصم معده باشی
چو ماری بهر آن در آستینی

زبعد تو به هرخانه فراوان
فتاده مردمانی برزمینی

شکمها پر ز ماکولات یلدا
تنی سنگین وباحال حزینی

شاعر:اسماعیل تقوایی
 

X