باز دوباره شب یلدا شده
در همه جا ولوله بر پاشده

جلوه ی هندونه چه زیبا بود
بین همه میوه چه آقا شده

خوردن آجیل در این شب رواست
موسم شیرینی و حلوا شده

در شب یلدا که درازین شب است
دور همی ها به درازا شده

گر همه گوشی به کناری نهند
گفت و شنود همه زیبا شده

یک طرفی گرم لطایف شویم
سوی دگر طرح معما شده

آخر پاییز همین امشب است
شمردن جوجه تقاضا شده

چاشنی صحبتمان شب چره ست
مختلفش تو ی شکم جا شده

فکر بود خوردن و هم ذکر ما
وسعت هر معده چو دریا شده

خوان غذا وقت سحر گستریم
بین دل و دیده چه دعوا شده

دل هوس جوجه، خورش با کباب
دیده پی مرغ و مسما شده

کم بود این معده شود منفجر
پر ز درازی و ز پهنا شده

قدرت حرکت به کسی نیست، نیست
بر رخمان خواب هویدا شده

بی متکا بی تشک و بی پتو
هر که به چرتست و مهیا شده

وای… شب چله ی ما چون گذشت
این شب ما با شکم احیا شده
شاعر :اسماعیل تقوایی


X