جمعه

این جمعه هم گذشت نیامد حبیب ما
بیمار او شدیم ونیامد طبیب ما

ما داغ مهر او به دل خود گذاشتیم
کی می شود نظر به لقایش نصیب ما

از هجر روی او همه بیتاب گشته ایم
پایان رسیده است قرار وشکیب ما

یارب مباد عمر به پایان رسد ولی
دیدارروی دوست نباشد نصیب ما

شاعر : اسماعیل تقوایی


X