رهبر

سیدی والا که بر ما سرور است
رهبر ست و رهروی پیغمبراست

راه او باشد صراط مستقیم
فارغ از دنیا چوجدش حیدر است

کرده جانبازی به راه دین حق
حامل زخم از نفاقی اکبر است

دشمنان را مایه ی نومیدی است
کشتی دین خدا را لنگر است

با وجودش نقشه ی مستکبران
نقش برآب است وامری ابتر است

گرکه ملت همره رهبر شود
نیک فرجامی برای کشور است

ملت ما اهل کوفه نیست،نیست
جان به کف سید علی را یاور است

تا ظهور مهدی صاحب زمان
لشکری آماده بهر رهبر است

شاعر:اسماعیل تقوایی


X