چند رباعی از حافظ

سلام

گفتم که لبت گفت لبم آب حیات

گفتم دهنت گفت زهی حب نبات

گفتم سخن توگفت حافظ گفتا

شادی همه لطیفه گویان صلوات

--------------------------------

مردی زکننده در خیبر پرس

اسرار کرم زخواجه قنبر پرس

گر طالب فیض حق به صدقی حافظ

سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس

---------------------------------

گر همچو من افتاده این بام شوی

ای بس که خراب باده وجام شوی

ما عاشق ورندومست وعالم سوزیم

باما منشین اگر نه بد نام شوی


دسته ها :
X