روحشان شاد

جان برکفان دریا جان را به کف نهادند
درعرصه شجاعت جانانه ره گشادند

در غربت غریبی خلق حماسه کردند
ققنوس گشته خود را در آتشی فتادند

دریا مزارشان شد ای وای از این غریبی
در راه میهن خود مردانه جان بدادند

ایران عزا گرفته از بهر این عزیزان
داغی به قلب ملت با مرگشان نهادند

درقلب ما همیشه یک گوشه مال آنهاست
آنان چنان شهیدی در عرصه ی جهادند

یا رب بده تو صبری بر بستگان آنان
آن عاشقان به جنت ساکن به روح شادند

شاعر:اسماعیل تقوایی


X