یاد باد آن روزگاران یاد باد
انقلاب پاک ایران یاد باد

بهمن خونبار در پنجاه وهفت
شور وحال تکسواران یاد باد

راه پیمائی علیه شاهیان
بر له پیر چماران یاد باد

کوری چشمان خصم اتقلاب
فصل سرما چون بهاران یاد باد

جوشش خون در میان کوچه ها
از تن آن جان نثاران یاد باد

رونق "ما" بود وتنهائی "من"
اتحاد حق گزاران یاد باد

یک اشاره از خمینی کبیر
سر دویدنهای یاران یاد باد

یاد آن الله اکبر گفته ها
روی بام از دوستداران یاد باد

روز ده با دو زماه بهمن و
رجعت پیر جماران یاد باد

ازدحام بی نظیر مردمی
در ورود عشق ایران یاد باد

جانفشانی ها زبعد این ورود
جلوه های لاله زاران یاد باد

از ورودش تا سقوط سلطنت
ده روزی را هزاران یاد باد

بیست روزی با دو از بهمن برفت
روز فتح لاله کاران یادباد

حق بیامد همزمان باطل برفت
ربزش رحمت چو باران یاد باد

سالها بگذشته از آنروزها
یاد باد آن روزگاران یاد باد

شاعر : اسماعیل تقوایی


X