سلام

پیامبر(ص)فرمود:

"ایعلی امتیاز من بر تو به نبوت است وپس از من دیگرنبوت وپیامبری نیست وتوهفتامتیاز بر مردم داری.

تو نخستین کسی هستی که به خدا ایمان آورده ای

-وفا دارتر ازهمه به عهد خدا

-پابرجا تر ازهمه در اوامر خدا-

مراعات کننده تر تساوی در تقسیم بیت المال

-در باره رعیت از همه عادلتر-

در قضاوت بیناتر ودر نزد پروردگار ازهمه برتری"

                            ( کنز العمال جزء ششم)


X