بیست ودوی بهمن

باید ترامپ وجمله مزدوران بدانند
این ملت ایران همیشه قهرمانند

دشمن شناسند وهمه اهل بصیرت
در راه حفظ خاک میهن جانفشانند

همواره آنها پاسدار انقلابند
مشتی به دندان ودهان دشمنانند

با هر عقیده روز بیست ودو زبهمن
دست اخوت داده سیل رهروانند

این راهپیمایی نماد قدرت ماست
خرد وکلان پیرو جوان در آن روانند

ملت حماسی راه پیمایی حماسی
با این حماسه دشمنان هم ناتوانند

بیست ودوی بهمن بود روز خدایی
ناظر به ما روح شهیدان زآسمانند

این روز زیبا ظالمان را روز حزن است
اندر مقابل خلق ایران شادمانند

هر یک نفر تیری بود رو سوی دشمن
اینگونه میلیونها به قلبش در کمانند

شاعر :اسماعیل تقوایی


X