یا صاحب الزمان

چشمها مانده بره تا که بیایی آقا
ازدل منتظران عقده گشایی آقا

خبری باز نشد زآمدنت این جمعه
جمعه ی وصل کجا وتو کجایی آقا

هرچه بگذشت زمان وگذرد هرچه زمان
باز من منتظرم رخ بنمایی آقا

کاش یک لحظه که ماندست مرا ازعمرم
بهرتسکین دلم چهره گشایی آقا

درد هجران تو آخر بکشد عشاقت
شود آیا زپس پرده درآیی آقا

آخرین حجت حق روی زمینی مولا
آخرین گل زگلستان ولایی آقا

عرشیان همره ما نغمه عجل گویند
به ظهورت همه را ده تو عطایی آقا

شاعر:اسماعیل تقواییX