سلام

یک مرد وزن مکمل هم در کنار هم          آیــینه وار هـــردو یشان بیـــقرار هم

مـعنای اصـلی لغـت خـانـواده انـــد            مست نگاه یکدلی و می گسار هم

این زندگی بنا شده بر پایه های عشق          بی اعـتنا به ثــروت و دار ونـدار هم

یک خـــانه محقر و یک قطـعه ی حصیر          سـرمایه های اصلی شان اعتبار هم

کانون گـرم پروش غنچه های یاس             پیــوندشان وقوع و طــلوع بهار هم

در آسـمان عـاطفه این ماه و آفتاب             چرخیـده اند تا به ابد در مدار هم

عاقد خـدا و مهریه آب و سکوت محض          آری شدند هم نــفس روز گار هم


X