گل زیبای وجود

مادرم ای گل زیبای وجود
ای زخشنودی تو حق خشنود

ای که تجمیع صفات نیکی
زیر پای تو بهشت موعود

مادرم تاج سرم ای بانو
ای ترا راحتی من مقصود

مادر ای تکیه گه فرزندان
زاده از شیره جانت مولود

مادر ای مظهر آغوش خدا
دامنت حامل مردان عروج

مادرای معدن ایثار وصفا
در کنارت همه روزم مسعود

گذری ازهمه چیزت مادر
بهر فرزند خودت، برتو درود

طول عمرت، زخدا می خواهم
عمربی بود تو باشد مردود

شاعر : اسماعیل تقوایی


X