مادر

گفته پیغمبر که جنت زیر پای مادر است
بوسه ای بر پای او مرضی ذات داور است

هرکسی از کودکی تا وقت پیری بی گمان
حاجتش آغوش گرم این یگانه گوهر است

بگذرد از جان برای راحتی کودکش
بر گذشت ومهربانی وصفا او مظهر است

سایه ی پرمهر مادر سایه لطف خداست
راه خدمت کردن بر او به جنت معبر است

روح وجان مادری برخانه ها جان می دهد
آسمان خانه را مادر چو مهر انور است

بوی آغوشش برای کودکش تا سالها
بوی گلهای بهشتی را بر او یاد آور است

کاش عمرم کم شود تا عمر او افزون شود
کاش هر گز کس نبیند لحظه ای بی مادر است

شاعر:اسماعیل تقوایی
خلاصه

X