خوش آمدی

خانه زاد کبریا خوش آمدی
روح وجان مصطفا خوش آمدی

ای علی،عالی اعلا،بوتراب
حیدر کرار ما خوش آمدی

مفتخر کعبه که زایشگاه توست
مولد بیت خدا خوش آمدی

تا که قنداقت به پیغمبر رسید
گفت، یار با وفا خوش آمدی

نام توآمد زعرش کبریا
ای علی مرتضا خوش آمدی

دست پرورد رسول حق شدی
یارخوب وبا وفا خوش آمدی

اولین مردی که ایمان آوری
ای ولی بهر خدا خوش آمدی

فاطمه راضی به وصلت با تو شد
بهترین دامادها خوش آمدی

جای پیغمبر به بستر خفته ای
ای به پیغمبر فدا خوش آمدی

قلعه خیبر درش از جا کنی
پهلوان با صفا خوش آمدی

غزوه خندق تویی با کل کفر
لشکر وشیر خدا خوش آمدی

همچو شمشیر تو شمشیری نبود
شاه ملک لافتی خوش آمدی

بعد طاها حاکم ملک غدیر
اولین مولای ما خوش آمدی

ما همه شیدای فرزندان تو
دوم آل عبا خوش آمدی

سیزده شد از مه ناب رجب
ازخدا برما عطا، خوش آمدی

قلب ما پر از سرور است وغرور
ای به دلهامان جلا خوش آمدی

زندگی با عشق تومعنا گرفت
چشمه آب بقا خوش آمدی

درد ما باشد فراق از مرقدت
ای به درد ما شفا خوش آمدی

شاعر :اسماعیل تقوایی


X