سلطان خوبان

سوم زشعبان آمده سلطان خوبان آمده

در بیت زهرا(س) وعلی(ع) مولود جانان آمدهعرش خدا آذین شده کل ملائک شادمان

بر فرشیان زیبا گلی از باغ یزدان آمدهاو از پیمبر باشد وپیغمبر از او زین جهت

گویی دوباره برتن ختم رسل جان آمدهشهر مدینه شد بپا مهمانی آل رسول

از جن وانس وعرشیان پیوسته مهمان آمدهفطرس مدینه آمده همراه جیریل امین

شاد است چون از بهر او امکان درمان آمدهنامش خدا بگذاشته زیباترین نام جهان

نامش حسین وهمرهش باران احسان آمده


چشمان جدش اشکبار قنداقه باشد دست او

گویی مجسم در نظر شاه شهیدان آمدهاو یوسف گم گشته ی آزادگان عالم است

تبریک بر آزادگان یوسف به کنعان آمدهای شیعه ی مولا علی شادی فراوان بایدت

بعد از حسن(ع) از نسل او نسل امامان آمدهای کاش در میلاد او سیر حرم قسمت شود

بینیم مهدی در حرم شادان وخندان آمدهشاعر:اسماعیل تقوایی
 

X