نیمه شد شعبان وعالم صحنه ی گلزار شد
آخرین ماه ولا را نوبت اظهار شد

نوگل نرگس شکوفا شد به بیت عسکری
قلب شیعه زین سبب خالی ی از زنگار شد

برده شد قنداقه ی نوزاد بر عرش خدا
نورباران از وجودش درگه دادار شد

صد بغل ماه وستاره پیش پایش ریختند
با نظر بر روی ماهش مرحبا بسیار شد

حجت حق در زمین آمد به دنیای وجود
صفحه ی عدل خدا را نقطه ی پرگار شد

یوسف زهراست او،زیباترین خلق خدا
یوسف مصری فراموش از همه افکار شد

از برای حفظ او از مکر وکید دشمنان
چند روزی بعد زادش غایب از انظارشد

مهدی موعود قرآن ،صاحب عصروزمان
لشگردین خدارا آخرین سردار شد

سالها بگذشته ازمیلاد او بر شیعیان
حسرت دیدار رویش برهمه تکرار شد

شاید این عالم نگشته لایق دیداراو
زین سبب نا دیدنش برعاشقان اجبار شد

کردگارا کن مهیا دیگر اسباب ظهور
بهر مشتاقان مهدی هجر او دشوار شد

 

شاعر : اسماعیل تقوایی


دسته ها :
X