شد نیمه ی شعبان همه جا غرق سرور است
هرجا که روی پر زچراغانی و نور است

گلخنده به لبهای همه منتظران است
آخرگل گلزار ولایت به ظهور است

ازدامن نرگس شده پیدا پسری که
بهر پدرش عسکری اسباب غرور است

قنداقه ی او رفت به درگاه الهی
آمال ملایک طلب اذن حضور است

از دیدن رویش همه ی انس وملایک
انگشت تحیر به دهان برده فکور است

دلشاد بود شیعه که آخر ولی آمد
وز طلعت او چشم عدو بسته وکور است

حجت به خدا آمده بر روی زمینش
دیریست که از صحنه ی انظار بدور است

با اذن خدا غایب وبا اذن الهی
در وقت خودش یوسف زهرا به ظهور است

ابن الحسن ومهدی موعود ولایت
اوروح عدالت گرو کوبنده ی زور است

گیرد به کف اش تیغ علی مصحف قرآن
با یاد خدا عامل اصلاح امور است

عید است خدایا بده عیدی همگان را
سیر رخ او عیدی این خلق صبور است

شاعر : اسماعیل تقوایی


X