یا امام رضا(ع)

جمعی به جهان واله وشیدا داری
رو سوی خودت غرق تمنا داری

طوف حرم تو آرزوی همه است
ای آنکه به مشهد الرضا جا داری

هرکس به امیدی به درت می آید
بر مرده دلان حکم مسیحا داری

امید پسین نا امیدان هستی
سلطانی وبر درت گداها داری

ای کهنه طبیب جمله ی بیماران
از بهر شفا بسی تقاضا داری

با آن حرم بهشتی ات آقا جان
دیریست که در قلوب مأوا داری

بر گرد حریم باصفایت خلقی
محتاج چو آهوان صحرا داری

ترکیب حرم،مناره ها،گنبد زر
بس منظره ها در این تماشا داری

محتاج زیارتم طلب کن مولا
دانم که کرامتی چو دریا داری

شاعر:اسماعیل تقوایی


خلاصه

X