تقدیم به رهبرم

فرزند حسینی و چو او ظلم ستیزی
اسباب غروری به همه ملت ایران

مو قرمز دیوانه زبرجام برون شد
خوش پاسخ او داده ای ای مظهر ایمان

یکبار دگر با سخنانت تو نمودی
خنثی، اثر این عمل مظهر شیطان

تو رهبر آگاه وشجاعی وبصیری
دشمن شده از رهبری خوب تو حیران

امید دهی بر همه احباب همیشه
اینگونه توکل ببرد کار به سامان

ای کاش ببینیم ترامپی که به گور است
جمهوری اسلامی ما فاتح دوران

خواهیم زحق عمر تو بادا به درازا
تا عصر ظهور آید وپیروزی قرآن

شاعر:اسماعیل تقوایی
X